Reference

Februarja leta 2008 sem v doma?em kraju organizirala razstavo doma?e umetnosti in obrti, kjer smo se predstavili vsi, ki ob ve?erih ustvarjamo razli?ne izdelke.

Konec leta 2010 sem se prijavila na projekt za izvajanje razvojne strategije LAS Srce Slovenije z namenom narediti nekaj za kraj, za ve?jo prepoznavnost in obogatitev turisti?ne ponudbe.

Uspeno sem izpeljala postopek in tako pridobila sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeelja. Sredstva bodo namenjena za ureditev prostora, promocijo in nakup opreme za izvedbo dejavnosti.

- 2008 organizacija in vodenje razstave Doma?a umetnost in obrt v Slivni
- Izdelava unikatnega poro?nega spominka za poroko na obeleju Geoss
- 2009 organizacija in sodelovanje na krajevnih prireditvah in sejmih
- 2010 sodelovanje in ponudba izdelkov pri turisti?nih vodenjih v kraju
- 2006 za?etni in nadaljevaljni te?aj keramike v Ljubljani in Celju