Nai doma?iji se po doma?e re?e pr kundr. Nahajamo se v sredi?u vasi, 200 m stran od Geometri?nega sredi?a Slovenije. Posebnost doma?ije je ka?a, katera je bila zgrajena leta 1797. Do vojne je bila krita s slamo, po vojni z opeko, zadnjih 20 let pa je krita s skodlami. Ka?a je sluila za shranjevanje ita. V ito ali v pepel so v?asih shranjevali v papir zavito suho meso. V kletnem prostoru se je shranjevala repa, korenje in pesa. Sedaj pa kletni prostor slui za shranjevanje lesenih posod za namakanje sadja. V povojnem ?asu so ka?o uporabili tudi za spanje. V osrednjem delu ka?e so spale punce, v zgornjem vrhnjem delu ka?e kjer je bilo shranjeno suho seno, pa so spali fantje, tudi v zimskem ?asu. Ka?a je mona na ogled, v njej si lahko med celim letom ogledate jaslice, lahko si kupite doma?e ganje, kis ali med. Zanimivost doma?ije je med drugim tudi kozolec toplar. Naredil ga je Tone Vrta?nik. Leta 2001 je porabil 400 ur dela, 20 m3 lesa ogromno dobre volje in pomo?i sova?anov, da je izdelal kozolec, ki stoji ob hii. Ob poletni vro?ini se z veseljem zate?emo v njegovo senco.PUSTOLOVSKI PARK

V vasi Slivna, blizu geometri?nega sredi?a Slovenije (GEOSS), stoji pustolovski park GEOSS, ki je namenjen zabavi otrok in odraslih. Pri nas se boste lahko dvignili iz tal med drevesne kronje in doiveli prave pustolov?ine. Spretnei in adrenalina eljni boste lahko to po?eli na viini 11 metrov, zmernei pa e na samo 1 metru. Pustolovski park Geoss ponuja tiri plezalne poti razli?nih teavnostnih stopenj, ki jih posameznik premaga v dveh do treh urah. Na razli?nih viinah (od 1 do 11 m od tal) je razporejenih 61 plezalnih elementov. Najlaja teavnostna stopnja je primerna za otroke od ?etrtega leta dalje. Vsak udeleenec si izbere sebi primerno teavnostno stopnjo. Na park je pravzaprav veliko igri?e, kjer sre?ujete stare znance, spoznavate nove prijatelje...

 
Pustolovski park GEOSS:
http://www.pustolovski-park-geoss.si

 

DRUINSKO GLEDALI?E KOLENC

e samo ime izdaja bistvo: Zavod za razvoj zavesti Druinsko gledali?e Kolenc. V Druinskem gledali?u Kolenc irimo zavedanje s pomo?jo umetnosti in narave. Sodobni gledaliki interaktivni (stand up) pristop podajanja vsebin s pomo?jo umetnosti omogo?a vsem sodelujo?im lastna doivetja in vsakomur lastno irjenje zavesti (dojemanje, izobraevanje) iz njegovega zornega kota in njegovega ?utno ?ustvenega sveta. Smo edini poobla?eni vodnik po irem obmo?ju GEOSS-a in po tevilnih naravnih in kulturnih znamenitostih (situla, fosilna obala, GEOSS, cerkev sv. Andreja, Etnoloka vas Slivna, itd.), kjer vodimo obiskovalce na animacijski na?in. Po olah izvajamo programe, ki omogo?ajo u?encem globoko in prijetno doivljanje naravoslovnih in umetnikih vsebin. Doma in v tujini nastopamo s predstavami za otroke in odrasle. V predstavah so gledalci aktivni udeleenci predstav, kar jim omogo?ajo nae animacije in doivete interpretacije likov.Druinsko gledali?e Kolenc, ve? pa na:
http://www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si/page/

O zgodovinskem kraju Va?e pa na:
http://www.vace.si/

O Gledaliki aktivnosti naega krajevnega gledali?a GEOSS in drugih aktivnostih pa na:
http://www.gledalisce-geoss.si/page/o_gledaliscu?redirect=2

Torej, ?e si zaelite dan preiveti v naravi vas z veseljem vabim, da obi?ete na lepi kraj, si ogledate nae zanimivosti, vam pokaem svoj koti?ek s keramiko, lahko pa se sprehodite do obeleja Geoss ali pa se podate v pustolovski park.

 

GEOSS

GEOSS je natan?no izra?unano tei?e nae drave. Ker je GEOSS simbolno tudi tei?e slovenske identitete, srce Slovenije, ki utripa za vse dravljane Slovenije, so tu velikokrat kulturne prireditve dravnega zna?aja. GEOSS je izhodi?e ali cilj za razli?ne mirovne ali portne aktivnosti (pohodi, maratoni Hilarija, kolesarjenje, itd..). Najlepe sta o njem zapisala o?e GEOSSa Peter Svetik in iniciator in zvesti ljubitelj GEOSSa.

Ve? na spletnih straneh:
http://www.drustvo-geoss.si/page/sl/geoss/predstavitev